สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

 

คาราวานไทย ลาว เวียดนาม สู่เส้นทางใหม่ ปากเซ อัตตะปือ เปลย์กลู

โปรแกรมคาราวานเนเจอร์คลับ

ขอนำทุกท่านท่องเที่ยวดินแดนแห่งเวียดนามกลางชมเมืองมรดกโลก
เว้ ดานัง
ฮอยอันและนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่สูงชันและยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์

เดินทางวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2554 

วันที่ 13 พ.ค.54               ภูมิลำเนา-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต

16.00 น.       ขบวนคาราวานพร้อมกันที่ด่านพรมแดนไทย จ.มุกดาหาร พร้อมตรวจเอกสารผ่านแดน   ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพไทย ลาว เข้าสู่ประเทศลาวที่แขวงสะหวันนะเขต

17.30 น.       ถึงสะหวันนะเขต เข้าที่พักโรงแรมดาวสะหวัน (ระดับ 4 ดาว)
18.30 น.       รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่ 14 พ.ค.54               สะหวันนะเขต-เว้ 

06.30 น.       รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางไปนมัสการพระธาตุอิงฮัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาว เคารพนับถือ  จากนั้นเดินทางสู่ชายแดนลาว เวียดนาม ที่ด่านแดนสวรรค์

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านวิภาดา ก่อนตรวจเอกสารเข้าสู่เวียดนามที่ด่านลาวบาว

14.00 น.       มุ่งหน้าสู่เมืองเว้ เมืองหลวงเก่า และเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเวียดนาม
นำรถเข้าจอดที่โรงแรมเซ็นจูรี่  ระดับ 4 ดาว
จากนั้น ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมในยามเย็น คลอเสียงดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่า กาเว่
แล้วขึ้นฝั่งที่วัดเทียนหมุ ชมเจดีย์แปดเหลี่ยม และวัดเก่าแก่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่ 15 พ.ค. 54              เว้-ดานัง-บานาฮิลล์ 

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า  เช็คเอาท์สัมภาระ แล้วนั่งรถบัสเที่ยวชมพระราชวังดายนอย วังเก่าของอดีตเมืองหลวงราชธานีเว้ จากนั้นนำชมสุสานตื้อดึ๊ก จักรพรรดิ์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์เหวียนผู้เป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรี ตั้งอยู่ท่ามกลางความร่มรื่นของทิวสนน้อยใหญ่ รายล้อมด้วยดอกบัวที่บานสะพรั่งทั่วทั้งทะเลสาบบลูเคียม ก่อนกลับสู่โรงแรม จากนั้นขบวนคาราวานเดินทางสู่ดานัง

12.00 น.       แวะรับประทานอาหารเที่ยงที ณ ภัตตาคาร ที่อ่าวลังโก ช็อปปิ้งของฝากและมุกเวียดนามตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางเข้าสุ่อุโมงค์ลอดภูเขาไหเวิน มีความยาวถึง 6 ก.ม.

15.00 น.       ถึงลานจอดรถ จุดขึ้นกระเช้าที่บานาฮิลล์ เตรียมสัมภาระสำหรับค้างบนเขา 1 คืน จากนั้นขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่สูงและยาวที่สุดในโลกสู่ยอดเขาบานาฮิล์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล
ราว 1460 เมตร อากาศเย็นสบายทั้งปี นำท่านนมัสการองค์พระใหญ่และวัดพุทธบนยอดเขาสูง  พร้อมชมวิวทิวทัศน์พาโนรามา 360 องศา และอาทิตย์อัสดงยามเย็น

18.30 น.       รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พักโรงแรมโมริน

วันที่ 16 พ.ค.54               บานาฮิลล์-ฮอยอัน-เว้

เช้า               ชมพระอาทิตย์ในยามเช้า ณ ยอดเขาอันสวยงาม  รับประทานอาหารเช้า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

08.30 น.       นั่งกระเช้าลงสู่ลานจอดรถ จากนั้นขบวนคาราวานเดินทางสู่เมืองฮอยอัน อีกหนึ่งเมืองมรดกโลกของเวียดนาม  เที่ยวชมเมืองและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น วัดฟุเกี๋ยน วัดเก่าแก่ของฮอยอัน ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและงานฝีมือของชาวฮอยอันอย่างจุใจ
ก่อนเดินทางกลับสู่เมืองเว้

12.00 น.       แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ดานัง  แล้วเดินทางสู่เมืองเว้
16.00 น.       ถึงนครเว้ แวะช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกและหลากหลายที่ตลาดดงบา
18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น แล้วเข้าที่พักโรงแรมเซ็นจูรี่  พักผ่อน

วันที่ 17 พ.ค. 54              เว้-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร 

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า  แล้วออกเดินทางสู่ชายแดนลาวบาว
10.00 น.       ถึงด่านลาวบาว ตรวจเอกสารเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร  แล้วเดินทางสู่สะหวันนะเขต มุกดาหาร
17.00 น.       ถึงด่านสะพานมิตรภาพ ตรวจเอกสารกลับเข้าสู่มุกดาหารโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

จำนวน 26-30 ท่าน

จำนวน 30 ท่านขึ้นไป

พักห้องเดี่ยว

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่มีเตียงเสริม

รวม                        1. ที่พัก 1 คืนในลาว, 3 คืนในเวียดนาม  ระดับ4*      2. อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

3. ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม ค่ากระเช้า ค่าล่องเรือ

4. ไกด์ท้องถิ่น พูดไทยได้                                                5. ค่าบริการและค่าจัดทำเอกสาร

ค่าธรรมเนียมรถคันละ  5,500  บาท         

รวม                        1. ค่านำรถเข้า-ออกไทย-ลาว-เวียดนาม                         2. วิทยุสื่อสารประจำรถ

                                3. ค่าผ่านด่านตลอดเส้นทาง                                             4. รถทีมงานนำขบวนพร้อมสต๊าฟ

อัตรานี้ไม่รวม

1. มินิบาร์และอื่นๆที่มิได้ระบุในโปรแกรม 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ค่าบำรุงรถท่านเองกรณีมีเหตุขัดข้องหรืออื่นๆ

 เอกสารที่จำเป็น

1. สำเนาทะเบียนรถ+หน้าเสียภาษี+ใบขับขี่ผู้ขับที่ชัดเจน

2. พาสปอร์ตมีวันหมดอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

3. สมุดอนุญาตเดินรถระหว่างไทย-ลาว (เล่มสีม่วง) ติดต่อทำที่กรมขนส่งฯ

4. กรณีเจ้าของรถไม่ได้เดินทางเอง ต้องมีใบมอบอำนาจนำรถออกไปยังต่างประเทศ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฯ

กำหนดส่งเอกสารก่อนวันที่ 1 พ.ค.2554

 

การชำระเงิน     

1.              มัดจำ ท่านละ 5000 บาท เมื่อยืนยันการจองทัวร์

2.              กรุณาชำระเต็มจำนวนก่อนเดินทาง  ภายในวันที่ 7 พ.ค. 54

 

กรุณาโอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว ( โทร : 085-4869987, 081-6129736)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

 

( กรุณาแฟกซ์สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-8075735)

หรือส่งหลักฐานการโอนมาที่อีเมล์ : caravannatureclub@hotmail.com

 view