สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)คาราวานสู่เมียนมาร์ใต้ 5 วัน 4 คืน

ด่านพุน้ำร้อนกาญจนบุรี ทวาย เมาะละแหม่ง พระธาตุอินทร์แขวน
เมียวดี แม่สอด จ.ตาก

เดินทางวันที่ 7-12 ก.ค.2560

  

วันแรก         ด่านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี – ทวาย

08.00           พบกันที่หน้าด่านพุน้ำร้อน ติดสติ๊กเกอร์เบอร์รถ รับวิทยุ ตั้งขบวนเตรียมเดินทาง
09.00           ออกเดินทางสู่เมืองทวาย
12.00           รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย              เดินทางต่อสู่เมืองทวาย
เย็น               ถึงเมืองทวาย ไปชมความงามแบบเงียบสงบ ณ หาดมอมะกัน ไข่มุกแห่งอันดามัน
18.00           รับประทานอาหารเย็น ซีฟู๊ดสดใหม่จากทะเลอันดามัน
                   เข้าที่พักโรงแรม ซาย่าเท็ทซัน ระดับ 3 ดาว พักผ่อน
ค่ำ                ท่องราตรี เมืองทวาย ชมเสน่ห์เมืองย้อนยุค ชิมชาพม่าแกล้มโรตีโอ่ง รสดั้งเดิม

วันที่สอง       เที่ยวเมืองทวายเต็มวัน

07.00           เที่ยวชมตลาดเช้าเมืองทวาย มีอาหารทะเลสดๆขายเป็นประจำทุกวัน ยกเว้น
                   หน้ามรสุม
08.00           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
09.00           เที่ยวชมเมืองทวาย สักการะพระยืนบงมอว์ วัดเจดีย์หลวงชเวตองซา
12.00           รับประทานอาหารเที่ยง  
บ่าย              นำทุกท่านเที่ยวชมวัดชินโมทิพญา วัดพระนอนชเวตาเลียวดอมู
เย็น              รับประทานอาหารเย็น กลับที่พัก พักผ่อน

วันที่สาม       ทวาย เมาะละแหม่ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางสู่เมืองเมาะละแหม่ง หรือ เมาะลำเลิง
                   เสน่ห์ของเมืองนี้อยู่ที่อาคารบ้านเรือน แบบโคโลเนียลสไตล์ สมัยที่เป็นเมืองอาณา
                   นิคมของอังกฤษ หลายแห่งเป็นสถานที่ราชการ บางแห่งก็เก่าชำรุดทรุดโทรมไปตาม
                   กาลเวลา
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

บ่าย              ก่อนเข้าสู่เมืองเมาะละแหม่ง เมืองหลวงของชาวมอญ แวะชมสะพานข้ามแม่น้ำคู่ขนาน
                   รถยนต์และรถไฟยาวที่สุดในพม่า และถนนต้นตาลที่สวยงามก่อนเข้าเมือง
                   แวะเที่ยวชมวัดป่าวินเส่งตอว์ยะ  ชมพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ความยาวถึง 170 เมตร
                   ที่สร้างขึ้นตามแรงศรัทธาจากนิมิตของหลวงพ่ออูซินนะ เจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ ซึ่งยังสร้าง
                   ไม่เสร็จสมบูรณ์ดี เรียนเชิญทุกท่านทำบุญร่วมสร้างพระให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเป็นสิริมงคล
เย็น              รับประทานอาหารเย็น
                   เข้าที่พักโรงแรม Strand  ระดับ 4 ดาว
ค่ำ                เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

วันที่สี่           เมาะละแหม่ง พระธาตุอินทร์แขวน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางสู่เมืองไจ้โทว
                    ระหว่างทาง แวะนมัสการพระไฝเลื่อน ไจค์ปอลอ ที่เชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า 2000 ปี
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
บ่าย              เดินทางสู่คิมปูนแคมป์ เปลี่ยนเป็นรถหกล้อขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน
                   (กรุณาเตรียมชุดและสัมภาระใส่กระเป๋าเล็กเพื่อขึ้นไปค้างบนเขาหนึ่งคืน บนเขาอากาศ
                   เย็นตลอดปี ควรเตรียมชุดกันหนาวไปด้วย หากต้องการใส่บาตรเช้า สามารถเตรียมของ
                   ใส่บาตรไปได้)
เย็น               เข้าที่พักโรงแรมเมาเท่นท็อป หรือ โยโยเล หรือเทียบเท่า
ค่ำ                รับประทานอาหารเย็น
                   นำทุกท่านเดินขึ้นสักการะพระธาตุอินทร์แขวน  เป็นหนึ่งในมหาพุทธสถานทั้งห้าที่ชาว                พม่าให้ความเคารพนับถือสูงสุด

วันที่ห้า                  พระธาตุอินทร์แขวน เมียวดี แม่สอด

เช้าตรู่           เดินขึ้นสักการะ ถวายข้าวพระธาตุและสวดมนต์ภาวนาก่อนลากลับ           
                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
09.00           เก็บสัมภาระอำลากลับสู่คิมปูนแคมป์ ด้วยรถหกล้อ
10.00           ตั้งขบวนเดินทางสู่เมืองเมียวดี ชายแดนเมียนมาร์ ไทย
12.30           ถึงเมืองเมียวดี ตรวจเอกสารกลับสู่ฝั่งไทยที่แม่สอด
13.30           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านริมเมย แม่สอด จ.ตาก
บ่าย              รับเอกสารคืน แยกย้ายอำลาคณะกลับสู่ภูมิลำเนา หรือ แวะเที่ยวตลาดริมเมย
                   ตลาดมูเซอร์ ฯลฯ ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ     โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

- ค่าทัวร์ จำนวน 16 - 20             ท่านละ          บาท

- จำนวน 21 - 30                       ท่านละ          บาท

- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง        บาท

- ค่าธรรมเนียมรถ 6-7 คัน           จ่ายคันละ     6,500 บาท

- รถมีจำนวน 9-10 คัน                จ่ายคันละ     6,000 บาท

- พักเดี่ยวเพิ่ม                                              บาท

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าวีซ่าเมียนมาร์
2. ค่าที่พัก 4 คืน ระดับ 3-4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ
4. ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งไทย เมียนมาร์
6. ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
7. ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์
3. ค่าซ่อมบำรุงพาหนะของผู้ร่วมเดินทางในกรณีมีเหตุขัดข้อง

เอกสารที่จำเป็น

1. หนังสือเดินทางเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่ายพื้นหลังขาว ขนาดนิ้วครึ่ง คนละ 4 รูป

2. สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ผู้ขับ 

3. รูปถ่ายรถด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขทะเบียนรถชัดเจน พร้อมรูปถ่ายด้านข้างเต็มคัน

4. ถ้าเป็นรถในนามบุคคลที่มิได้ร่วมเดินทาง หรือ ในนามไฟแนนซ์ ต้องมีใบมอบอำนาจการนำรถไปเที่ยวประเทศเมียนมาร์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ

ถ้าเป็นรถในนามบริษัท กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีชื่อผู้เดินทางร่วมถือหุ้นด้วย

*** ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 25 วัน ***
กำหนดปิดรับ วันที่ 10 มิ.ย.60

 

การสำรองที่นั่ง

1.วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท เมื่อยืนยันการเดินทาง

2.ส่งสำเนาเอกสารต่างๆให้กับทัวร์เมื่อยืนยันการเดินทาง

จองและมัดจำการเดินทาง

- ชำระเงินมัดจำเมื่อยืนยันการเดินทาง ( ภายในวันที่ 15 มิ.ย.60 )

- และจ่ายเต็มจำนวนก่อนเดินทาง ( ภายในวันที่ 1 ก.ค.60 )

โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

 

 

 

view