สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


คาราวานเยือนถิ่นวัฒนธรรมเมืองเหนือ ไทย-ลาว-เวียดนาม
เส้นทางน่าน ห้วยโก๋น เมืองเงิน อุดมไช เมืองขวา เดียนเบียนฟู ซาปา

เดินทางวันที่ 5-11 ตุลาคม
2560

 

วันแรก 05/10/60      กรุงเทพฯ-น่าน                                   670 ก.ม.

เช้า               ฟรีรันสู่ จ.น่าน
17.00 น.       เข้าที่พักโรงแรมเมืองปัว จ.น่าน
                   ติดสติ๊กเกอร์เบอร์รถ  รับวิทยุสื่อสาร
18.30 น.       รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  พักผ่อน

วันที่สอง 06/10/60    น่าน ห้วยโก๋น  ด่านน้ำเงิน เดียนเบียนฟู 400 ก.ม.

06.00 น.       บริการอาหารเช้า  แล้วเดินทางสู่ด่าน ตม.ห้วยโก๋น 
09.30 น.       ถึงห้วยโก๋น ตรวจเอกสารเข้าสู่ สปป.ลาว
                   ที่ด่านน้ำเงิน  จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองปากแบ่ง  ระยะทาง 40 กม. จากนั้นนำรถลงแพ
                   ขนานยนต์ข้าม น.โขง          เดินทางสู่เมืองอุดมชัย
12.00 น.       บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางต่อสู่เมืองขวา และมุ่งสู่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม
                   ชื่อด่านบ้านปางหก  ตรวจเอกสารเข้าสู่เวียดนามที่ด่านไตจาง  และเดินทางสู่ด่านเดียน 
                   เบียนฟู
เย็น              ถึงเดียนเบียนฟู  นำเข้าที่พักโรงแรม Muong Thanh  
18.30 น.       รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่สาม 07/10/60      เดียนเบียนฟู ซาปา                                 300 ก.ม.

เช้า              หลังอาหารเช้า  ออกเดินทางสู่เมืองซาปา ผ่านเมือง Phong Tho
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางต่อ
บ่าย             ถึงเมืองซาปา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีน ห่างจาก
                   กรุงฮานอย ประมาณ 350 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดลาวไค สูง 1,650 เมตร มี
                   อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้ดี และเป็น
                   ดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศ
                   เวียดนาม  เข้าที่พักโรงแรม U Sapa หรือเทียบเท่า
17.00 น.       รับประทานอาหารเย็น เดินเล่นชมเมืองท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็น ก่อนกลับที่พัก

วันที่สี่ 08/10/60 เที่ยวซาปาเต็มวัน

เช้า              หลังอาหารเช้า  นำทุกท่านขึ้นกระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน 
                  สถาปนิกผู้ออกแบบกระเช้าฟานซิปังคือ “Doppelmayr”(Austria – Germany – Switzerland)
                  ใช้เวลาสำรวจเส้นทาง 2 ปี จนแล้วเสร็จ ได้ความยาวของกระเช้า 6292.5 เมตร และถือว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วย

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย            นำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาใน หมู่บ้านกัตกัต  (Cat Cat Village) หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองซาปา 3 กิโลเมตร
                  หมู่บ้านกัตกัต เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน มีเครื่องแต่งกายที่นิยมโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ  
                  ที่นี่มีวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันได

เย็น             นำชมฮามรองปาร์ค จุดชมวิวเมืองซาปา ที่ได้ชื่อว่าหุบเขาปากมังกร 
                 เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซาปา  ชมสวนดอกไม้ 4 ฤดู ชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองซาปา และ
                 
ยอดเขาฟานสีปัน(สูง 3,143 เมตร ) หลังคาอินโดจีน สูงที่สุดในอินโดจีน ชมลานสนามเมฆ และประตูสวรรค์ และร้านค้าของชาวเขา ชาวพื้นเมือง

ค่ำ               รับประทานอาหารเย็น กลับที่พักโรงแรมเดิม พักผ่อน

วันที่ห้า 09/10/60        ซาปา-เดียนเบียนฟู

เช้า              หลังอาหารเช้า ออกเดินทางกลับโดยเส้นทางเดิม

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางต่อ

เย็น               ถึงเดียนเบียนฟู นำเข้าที่พักโรงแรม Muong Thanh อีกครั้ง นำชมภูเขา A1 ที่มีร่องรอย
                    ประวัติศาสตร์การสู้รบอย่างดุเดือดในสมัยเวียดนามทำสงครามกับฝรั่งเศส 
                    รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมการร่ายรำแบบพื้นเมืองของชาวไทยดำ  พักผ่อน

วันที่หก 10/10/60        เดียนเบียนฟู-อุดมไช

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินเที่ยวชมตลาดเช้าเดียนเบียนฟู  จากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์สงครามเดียนเบียนฟู สำนักงานใหญ่และฐานปฏิบัติการสู้รบ

เที่ยง             บริการอาหารกลางวันในเดียนเบียนฟู ก่อนออกเดินทางกลับสู่เมืองอุดมไช

เย็น              ถึงเมืองอุดมไช นำเข้าที่พักโรงแรมมิตรภาพ
รับประทานอาหารเย็น เดินเล่นชมเมือง พักผ่อน

วันที่เจ็ด 11/10/60       อุดมชัย-เมิองเงิน-น่าน

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินทางกลับสู่เมืองเงิน

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน  แล้วเดินทางต่อสู่ด่านน้ำเงิน-ห้วยโก๋น

บ่าย              ถึงด่าน ตม.ลาว  ตรวจเอกสารกลับสู่ไทยที่ด่านห้วยโก๋น  แล้วเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน
                    รับหนังสือเดินทางคืน   อำลาคณะ  แยกย้ายกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ     โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่าย  

    ผู้ใหญ่ ( 20 ท่านขึ้นไป )          ท่านละ       24,500  บาท ( พักรวมกัน 2 ท่าน ) 

เด็กอายุ 3 – 10 ปี                      ท่านละ       15,000  บาท ( พักรวมกับผู้ใหญ่2ท่านไม่มีเสริมเตียง )

ผู้ใหญ่นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                5,000  บาท


ค่าธรรมเนียมรถยนต์        
คันละ  5,500 บาท    

รวมค่าธรรมเนียม นำรถเข้า-ออก ไทย-ลาว-เวียดนาม, ค่าผ่านทาง, ค่าจอดรถ    

 

ราคานี้รวม

ค่าไกด์ ,ค่าอาหาร ,ค่าที่พัก 6 คืน ตามรายการ ,ค่าผ่านทาง ,
ค่าประกันชีวิต วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์,
ค่ารถนำ1 คัน, ค่าดำเนินการอนุญาตรถยนต์ผ่านแต่ละประเทศ,
ค่าทางด่วน,ค่าเที่ยวชมตามรายการ

 

ราคานี้ไม่รวม

    ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่ามินิบาร์ , ภาษี , ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือรายการ,ค่าทิปไกด์,

    ค่าบำรุงรถท่านเองกรณีมีเหตุขัดข้องหรืออื่นๆ,

 

เอกสารที่จำเป็น

    1.   สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน   ก่อนหมดอายุ  6 เดือน
          สำเนาหน้าทะเบียนรถ  1 ชุด  ( กรณีรถที่ติดไฟแนนซ์  หรือเป็นชื่อบุคคลอื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)
          พร้อมหน้าเสียภาษีปีล่าสุด
    2.   สำเนาใบขับขี่และสำเนาบัตรประชาชนผู้ขับ และเจ้าของรถ

    3.   หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ ไทย – ลาว (เล่มสีม่วง  สามารถนำคู่มือรถไปขอทำได้ที่
          กรมขนส่งฯในเขตของท่าน
          (สำเนาหน้าที่มีชื่อเจ้าของรถ ทะเบียนรถ และ หน้าที่มีทะเบียนรถภาษาอังกฤษ และ วันหมดอายุ)


**ต้องส่งเอกสารเพื่อทำเรื่องขออนุญาตนำรถเข้าเวียดนามก่อนเดินทาง  20 วัน**
ปิดรับการจองภายในวันที่ 13 กันยายน 2560

 

จองและมัดจำการเดินทาง 

- ชำระเงินมัดจำท่านละ  10,000 บาท  ภายในวันที่  13 ก.ย. 2560

- และจ่ายเต็มจำนวนก่อนเดินทางภายในวันที่  25 ก.ย.2560

 

โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

 

สามารถส่งเอกสารมาได้ทางแฟกซ์ หมายเลข 02-8075735
หรือทางอีเมล์ : caravannatureclub@hotmail.com

ไอดีไลน์ :ni_kum

view